Polityka prywatności

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Życie to Przygoda, którego dane rejestrowe określa art. 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub realizacji przygody przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub wykonania umowy na rzecz osoby trzeciej – Uczestnika Przygody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7. Dane osobowe Klienta lub uczestnika mogą być przekazane: organizatorowi przygody, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługę wysyłania wiadomości SMS w celu informowania Państwa o statusie zamówienia, biuru rachunkowemu w celu wykonania nałożonych na Administratora obowiązków podatkowo-fiskalnych.

8. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych serwisowi ceneo.pl (Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, NIP: 779-24-20-393), Państwa dane osobowe zostaną przekazane ww. podmiotowi w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania naszego Sklepu i jakości obsługi.

9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) po-sprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

11. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient może w wyrazić w odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może zostać udzielona przez podanie adresu e-mail w polu przeznaczonym do zapisania się na Newsletter.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres email: bok@zycietoprzygoda.pl

3. Klient może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Życie to Przygoda.

4. Życie to Przygoda rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu, przedmiotu reklamacji oraz zawierać określone żądania. W treści reklamacji powinny zostać podane informację umożliwiające identyfikację Klienta.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Życie to Przygoda wysyła Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

7. Życie to Przygoda, na życzenie osoby, która zgłosiła reklamację, udzieli informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

8. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Życie to Przygoda zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Życie to Przygoda następujących treści: a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Życie to Przygoda lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Życie to Przygoda: c) dostęp do sieci Internet, d) dostęp do witryn internetowych - przeglądarka www, e) dostęp do możliwości odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

Postanowienia końcowe

1. Życie to Przygoda nie jest agentem turystycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm. dalej ustawa o usługach turystycznych). Niektóre Przygody stanowią imprezy turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych. W takich przypadkach zakup Biletu nie stanowi zawarcia umowy o organizację imprezy turystycznej. Umowa o organizację imprezy turystycznej jest zawierana przez Klienta lub Uczestnika z organizatorem imprez turystycznych lub jego agentem turystycznym w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych.

2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą użytkowników/Klientów, Uczestników oraz Życie to Przygoda.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Życie to Przygoda a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Życie to Przygoda. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. O każdej zmianie Regulaminu Życie to Przygoda powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

6. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2019 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel