Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego oraz usług świadczonych przez Życie to Przygoda Sp. z o.o. (test jednolity na dzień 26 października 2011 roku).

Niniejszy regulamin został przygotowany w oparciu o następujące przepisy prawa:

1. ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 29 sierpnia 2000 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami),
3. ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z późniejszymi zmianami). 

Artykuł 1
Definicje.

Terminy i skróty użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Życie to Przygoda: oznacza spółkę Życie to Przygoda Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciela marki Życie to Przygoda, z siedzibą w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 32E/100A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie, pod numerem 0000330749 działającą jako agent dla wyselekcjonowanych Organizatorów, których oferta usług prezentowana jest na stronach serwisów internetowych;
2. Serwis Internetowy: strona internetowa prowadzona w domenie zycietoprzygoda.pl
lub w domenach innych serwisów internetowych podmiotów współpracujących z Życie to Przygoda;
3. Klient: jest to osoba fizyczna,prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu usług i/lub towarówŻycie to Przygodaw wybranym sklepie detalicznym lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
4. Uczestnik: jest to osoba fizyczna, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu Biletu staje się uprawniona do skorzystania z Przygody;
5. Bilet: oznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do skorzystania z zamówionej Przygody(usługi), będącej przedmiotem zawartej umowy. Każdy Bilet posiada swój unikalny Kod;
6. Organizator: jest to osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej realizująca Przygodę na zlecenie Życie to Przygoda;
7. Przygoda: jest to usługa, której wykonanie u Organizatora zleca Życie to Przygoda działając
w imieniu własnym na rzecz Klienta lub Uczestnika;
8. Katalog Przygód: oznacza pakiet co najmniej dwóch Przygód lub więcej, składający się opisów Przygód oraz jednego Biletu, który pozwala Uczestnikowi na wybór i realizację tylko jednej Przygody z Katalogu Przygód;
9. Opis Przygody: jest to zbiór informacji dotyczący Przygody, z zastrzeżeniem, że informacje przedstawione w Opisie Przygody (dotyczy to zarówno zdjęć jak i opisów), prezentowane
w serwisie internetowym lub w materiałach dostarczonych Klientowi w wybranym sklepie detalicznym mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistej usługi, której wykonanie jest przedmiotem zawartej umowy. Różnice mogą dotyczyć takich szczegółów jak np.: czas trwania, wygląd i rodzaj urządzeń służących do realizacji usługi itp.;
10. Kod: jest to ciąg alfanumeryczny, wskazany na Bilecie, który identyfikuje zamówienie konkretnego rodzaju Przygody;
11. Termin Ważności: jest to data wskazana na Bilecie, lub opakowaniu, w terminie do której Klient ma możliwość realizacji Biletu. Po upływie tego terminu realizacja Biletu nie jest możliwa.
12. Dzień Roboczy: dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Artykuł 2
Zakres usług Życie to Przygoda.

1. Życie to Przygoda prowadzi sprzedaż Przygód, usług i towarów:
a) za pośrednictwem Serwisów Internetowych;
b) za pośrednictwem wybranych sklepów detalicznych;
c) oferowanych jako część składowa systemów lojalnościowych, programów motywacyjnych, konkursów, loterii Klientów itp.
2. Bezpośrednimi organizatorami i podmiotami realizującymi Przygody są Organizatorzy. Poprzez dokonanie bezpośrednio lub za pośrednictwem Życie to Przygoda rezerwacji Przygody, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Organizatora. Przystępując do realizacji Przygody, na podstawie Biletu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się
z regulaminem Organizatora. W przypadku braku akceptacji regulaminu Organizatora, Uczestnik nie może przystąpić do realizacji Przygody na podstawie posiadanego Biletu,a Organizator może odmówić uczestnikowi realizacji Przygody.
3. Bilet uprawnia do wzięcia udziału w Przygodach w ramach dostępności, na ogólnych zasadach obowiązujących u danego Organizatora.
4. Bilet może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane widnieją na Bilecie jako Uczestnik.
5. Niniejszy regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Życie to Przygoda jako Organizator Turystyki w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 233/2004 poz. 2268).

Artykuł 3
Zawarcie umowy w serwisie internetowym. Realizacja zamówienia.

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Złożenie zmówienia w Serwisie Internetowym możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu Internetowego.
3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie być zrealizowane. Życie to Przygoda ma prawo weryfikować w dowolny sposób prawdziwość podanych danych.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia.Po wypełnieniu formularza zamówienia
i potwierdzeniu chęci zakupu Biletu, poprzez przyciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”,umowę uważa się za zawartą.
5. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Życie to Przygoda lub Poczty Polskiej S.A. Sposób dostawy Biletu zostaje wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia.
6. Życie to Przygoda zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć przedmiot zamówienia na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia:
a) w ciągu 3 Dni Roboczych od momentu złożenia zamówienia listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,
b) w ciągu 1 Dnia Roboczego od momentu złożenia zamówienia w przypadku dostawy realizowanej bezpośrednio przez Życie to Przygoda (opcja „dostawa sklepu” Serwisu Internetowego) w obrębie Warszawy i okolic (w promieniu około 20 km od centrum Warszawy),
c) w ciągu 2 Dni Roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku dostawy realizowanej przez kuriera na terenie Polski.
7. Koszty wysyłki Biletu określonego w zamówieniu pokrywa Klient, o ile nie dokona odbioru osobistego zakupionego Biletu w siedzibie Życie to Przygoda.
8. Warunkiem realizacji zamówienia i przesłania Klientowi Biletu jest dokonanie:
a) przedpłaty na rachunek Życie to Przygoda wskazany w Serwisie Internetowym (przelew bankowy),
b) przedpłaty na rachunek serwisów transakcyjnych takich jak Płatności.pl (przelew bankowy lub płatność realizowana kartą kredytową),
c) zapłaty w gotówce wartości zamówienia za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia przez kuriera lub dostawy realizowanej bezpośrednio przez Życie to Przygoda,
d) zapłaty w gotówce wartości zamówienia za pobraniem w przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
9. Życie to Przygoda jest uprawnione do wstrzymania i odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, jeśli:
a) płatność z tytułu zawartej umowy nie zostanie dokonana przez Klienta w terminie 7dni od daty złożenia zamówienia,
b) dojdzie do wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej realizację Biletu (m.in. kataklizm, strajki, działalność terrorystyczna itp.),
c) dojdzie do wystąpienia powodów wyłączających możliwość realizacji Biletu (m.in. zaprzestanie wykonywania działalności przez Organizatora, rażący wzrost kosztów z tytułu realizacji Biletu dla Życie to Przygoda).W takim przypadku zwracana jest Klientowi cała uiszczona wcześniej przedpłata, o ile Klient nie zdecyduje się na wymianę Biletu na inny.
10. Brak zapłaty za Bilet przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, uniemożliwia Uczestnikowi realizację Przygody, a złożone zamówienie zostaje anulowane.

Artykuł 4
Rozwiązanie umowy w serwisie internetowym. Reklamacje i zwroty.

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie, w terminie 10 dni od daty otrzymania Biletu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań wynikających z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy wobec firmy Życie to Przygoda, z zastrzeżeniem artykułu 3 ust. 7 oraz art. 4 ust. 7 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić na własny koszt Bilet
w terminie nie później niż w ciągu 14 dni od daty odebrania Biletu.
3. Brak zapłaty za złożone zamówienie zgodnie z artykułem 3 punkt 9 niniejszego regulaminu oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta.
4. Bilet musi zostać zwrócony stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz danymi, które są niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot środków finansowych).
5. Środki finansowe zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 7 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, licząc od daty otrzymania zwróconego Biletu, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 4 niniejszego artykułu.
6. Nie podlegają zwrotowi i nie będą przyjmowane Bilety które:
a) znajdują się w stanie uszkodzonym,
b) utraciły Termin Ważności,
c) zostały zrealizowane,
d) pomimo wystarczającego terminu ważności i możliwości realizacji Przygody przez Klienta w danym okresie, nie zostały zrealizowane na skutek działania siły wyższej, warunków atmosferycznych, zdarzeń losowych, które uniemożliwiły realizację Przygody.
7. Koszt dostawy i odesłania Biletu nie podlega zwrotowi.
8. Życie to Przygoda nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
W takiej sytuacji, przesłanie Biletu w celu zwrotu lub odstąpienia od umowy jest bezskuteczne.
9. Klient może złożyć reklamację do Życie to Przygoda w razie nie wywiązania się Życie to Przygoda z wymagań określonych w regulaminie, przesyłając ją w formie pisemnej listem poleconym na adres Życie to Przygoda, w terminie miesiąca od wykrycia wady będącej podstawą reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji będzie odbywało się zgodnie
z postanowieniami regulaminu.
10. Reklamacje Uczestników nie będą rozpatrywane.
11. Życie to Przygoda w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta, rozpatrzy reklamację
w możliwie najszybszym terminie, jednakże nie dłuższym niż miesiąc.
12. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu, przedmiotu reklamacji oraz zawierać żądania Klienta. W treści reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację.
13. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Życie to Przygoda może dokonać:
a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
b) umożliwienia zakupu podobnego produktu w podobnej cenie,
c) udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Bilet,
14. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Życie to Przygoda, a w zakresie dotyczącym Przygody, Życie to Przygoda w porozumieniu z Organizatorem.
15. Życie to Przygoda, na życzenie Klienta, udzieli informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

Artykuł 5
Zawarcie i rozwiązanie umowy w sklepie detalicznym.

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania zakupu w wybranym sklepie detalicznym
(tj. zapłaty ceny zakupu w kasie sklepu detalicznego).
2. Dokonanie zakupu w wybranym sklepie detalicznym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zawarcie umowy zostanie udokumentowane paragonem. W celu otrzymania faktury VAT (lub noty księgowej w przypadku towarów określonych w Artykule 1 punkt 8) należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta Życie to Przygoda wysyłając e-mail na adres bok@zycietoprzygoda.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numer telefonu podany
w Serwisie Internetowym www.zycietoprzygoda.pl. Faktury VAT (lub noty księgowe) będą wystawiane na podstawie dowodu zakupu otrzymanego w sklepie detalicznym w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupu.
4. Do postanowień niniejszego artykułu, postanowienia artykułu 4 ust. 6-12 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 6
Realizacja Przygody.

1. Po otrzymaniu i opłaceniu przez Klienta Biletu, Uczestnik może przystąpić do realizacji Przygody w okresie ważności Biletu. Każdy Bilet może mieć inny Termin Ważności. Uczestnik może wykorzystać Bilet wyłącznie w Terminie Ważności. Bilety, których Termin Ważności upłynął nie będą realizowane i nie podlegają zwrotowi.
2. Bilety mogą być realizowane przez Uczestników w wybranym przez siebie terminie, w ramach możliwości Organizatora Przygody. W celu realizacji Biletu, Uczestnik powinien skontaktować się z Życie to Przygoda lub bezpośrednioz Organizatorem, zgodnie z zaleceniami wskazanymi na Bilecie, z którym potwierdzi odpowiedni termin i miejsce realizacji Przygody. Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi Bilet uprawniający Uczestnika do realizacji Przygody. Klient i Uczestnik wyrażają zgodę i akceptują, iż realizacja Przygody może nastąpić wyłącznie w określonych warunkach atmosferycznych i określonych porach roku. Organizator może nie przystąpić do realizacji Przygody, jeżeli według jego oceny realizacja Przygody jest niemożliwa lub według oceny Organizatora mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Uczestnika. W tej sytuacji Uczestnik powinien ustalić z Organizatorem inny termin realizacji Przygody, pod warunkiem iż nie upłynął Termin Ważności oraz specyfika Przygody i warunki atmosferyczne umożliwiają realizację Przygody. W sytuacji określonej w niniejszym ustępie, Uczestnikowi nie przysługują wobec Życie to Przygoda roszczenia związane z poniesionymi przez Uczestnika kosztami m.in. zakwaterowania, dojazdu do miejsca realizacji Przygody oraz nie przysługują roszczenia związane z brakiem realizacji Przygody.
3. Niektóre Przygody są Przygodami sezonowymi (np. lot szybowcem) i nie ma możliwości ich realizacji poza sezonem. Realizowane Przygody mogą się różnić od Opisu Przygody.
4. Życie to Przygoda nie gwarantuje realizacji Przygody przez Organizatoraw Terminie Ważności Biletu. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Przygody, czasem jej trwania, jakości wykonania mogą być kierowane wyłącznie wobec Organizatora i Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za realizacją bądź brak realizacji Przygody przez Organizatora, chyba że brak realizacji Przygody nastąpił wyłącznie z winy Życie to Przygoda. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Przygody z przyczyn technicznych niezależnych od Życie to Przygoda, ze względu na siłę wyższą bądź warunki atmosferyczne oraz za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, które mogą mieć wpływ na realizację Przygody przez Organizatora. W takim przypadku realizacja Przygody możliwa jest w terminie późniejszym, ustalonym z Organizatorem, o ile nie upłynął Termin Ważności Biletu.
5. Uczestnik nie ma prawa do zmiany terminu realizacji Przygody. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż realizacja Przygody przez Organizatora może nie nastąpić
w określonym przez Uczestnika terminie m.in. ze względu na brak miejsc do realizacji Przygody lub innych warunków niezależnych od Organizatora np. awaria samolotu, samochodu, szybowca, balonu itp. Powyższe przypadki nie stanowią wyczerpującego katalogu przeszkód w realizacji Przygody i mogą wystąpić inne przeszkody wpływające na realizację Przygody bądź ustalenia terminu realizacji Przygody. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Brak realizacji Biletu w Terminie Ważności powoduje wygaśnięcie umowy i zobowiązań po stronie Życie to Przygoda oraz Organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi i Klientowi nie przysługują żadne prawa i roszczenia związane z Biletem, a w szczególności roszczenie
o realizację Przygody i roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za Bilet oraz inne koszty związane z przygotowaniem i przystąpieniem przez Uczestnika do realizacji Przygody.
7. Klient może dokonać jednokrotnej wymiany otrzymanego Biletu na inny w terminie 30 dni od dnia wystawienia Biletu, pokrywając jedynie koszty związane z wystawieniem nowego Biletu w wysokości 25 zł. Warunkiem dokonania wymiany jest okazanie przez Klientaparagonu/faktury potwierdzającego dokonanie zapłaty za Bilet. Klient może wymienić Bilet na Bilet:
a) uprawniający do realizacji droższej Przygody, po dokonaniu stosownej dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy droższą Przygodą a Przygodą którą wykupił Klient.
b) uprawniający do realizacji Przygody o tej samej wartości, co otrzymany Bilet, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych
z wystawieniem nowego Biletu oraz kosztów przesyłki.
c) uprawniający do realizacji Przygody o niższej wartości od otrzymanego Biletu, ale w tym wypadku Klientowi nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty za Bilet.
8. Bilety z określoną wartością nie podlegają zwrotowi. Bilety wartościowe mogą zostać wymienione na Bilety do określonej Przygody na zasadach określonych w ust. 7 oraz
w następujący sposób:
a) bezpośrednio przy użyciu Serwisu Internetowego - wówczas wysokość kwoty Przygody automatycznie zostaje obniżona o wartość Biletu wartościowego.
b) osobiście w siedzibie Życie to Przygoda poprzez dostarczenie Biletu wartościowego do siedziby Życie to Przygoda za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz podanie wybranej Przygody i danych kontaktowych. Wówczas listem zwrotnym Uczestnik otrzymuje Bilet uprawniający go do realizacji wybranej Przygody.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia niezrealizowanegoBiletu lub Biletu wartościowego, którego Termin Ważności nie upłynął, a do realizacji Przygody na podstawie Biletu pozostało nie mniej niż miesiąc, na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, możliwe jest wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z wystawieniem nowego Biletu w wysokości 25 zł.
10. Warunkiem realizacji Przygody, jest akceptacja przez Uczestnika regulaminu Organizatora oraz oddanie Organizatorowi Biletu. W przypadku braku akceptacji regulaminu Organizatora
i odmowy oddania Biletu, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Przygody,
a Uczestnik i Klient tracą wszelkie roszczenia o zwrot poniesionych kosztów oraz o zwrot kwoty, którą uiścił Klient w celu zakupu Biletu.
11. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek
i poleceń Organizatora. W odniesieniu do Przygód, których realizacja może zależeć od określonego wieku Uczestnika, jego zdolności, stanu zdrowia lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, Organizator ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Uczestnik ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla Organizatora podstawę odmowy realizacji Przygody, a Uczestnik i Klient tracą wszelkie roszczenia o zwrot poniesionych kosztów oraz o zwrot kwoty, którą uiścił Klient w celu zakupu Biletu.
12. Organizator może odmówić realizacji Przygody, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do poleceń Organizatora lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Uczestnika.
13. Organizator jest uprawniony do żądania podpisania przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji Przygody.
14. W przypadku uzgodnienia terminu realizacji Przygody pomiędzy Organizatorem (lub z Organizatorem za pośrednictwem Życie to Przygoda) a Uczestnikiem, Uczestnik nie stawia się w uzgodnione miejsce realizacji Przygody na podstawie Biletu lub spóźnia się dłużej niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Przygody, niezależnie od przyczyn.
15. Przygody określone w Opisie Przygody oraz Przygody realizowane przez Organizatorów mogą się od siebie różnić, w szczególności czas i sposób realizacji Przygody może być odmienny np. czas lotu szybowcem może trwać od 20 do 35 minut lub inny okres. W związku z tym, iż czas
i sposób realizacji niektórych Przygód zależny jest od warunków atmosferycznych i warunków technicznych, każda Przygoda może odbiegać od Opisu Przygody, a Uczestnik i Klient przyjmują powyższe do wiadomości i wyrażają zgodę na możliwie odmienny sposób realizacji Przygody i na realizację Przygody w sposób wybrany przez Organizatora respektując postanowienia ust. 11.
16. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych Przygód, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia Uczestnika, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana jest Przygoda. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Organizatora do odmowy realizacji Przygody.

Artykuł 7
Odpowiedzialność Życie to Przygoda

1. Życie to Przygoda nie jest zobowiązany do przechowywania danych usuniętych kont Klientów, który dokonali uprzedniej rejestracji w Serwisie Internetowym.
2. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za realizację Przygody przez Organizatora. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Przygody należy kierować do Organizatora.Ewentualne reklamacje kierowane do Życie to Przygoda pozostaną bez rozpoznania lub zostaną przekazane Organizatorowi.
3. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Przygody przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz w przypadku gdy Organizator nie może przystąpić do realizacji Przygody jeżeli według jego oceny realizacja Przygody jest niemożliwa lub według oceny Organizatora mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Uczestnika. W takim przypadku Klient ma prawo do realizacji Przygody w innym terminie lub do otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej za Bilet wedle wyboru Życie to Przygoda lub Organizatora.
Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za Przygody oraz usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz przez Organizatorów, którzy świadczą usługi na rzecz Uczestników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach określonych
wregulaminie Organizatora. Określenie zasad realizacji Przygody, należy do Organizatora i Organizator jest za nie wyłącznie odpowiedzialny.
4. W przypadku otrzymania uzasadnionych roszczeń, iż w Serwisie Internetowym znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Życie to Przygodapodejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
5. Życie to Przygodanie ponosi odpowiedzialności za niewielkie odstępstwa w realizacji Przygody od Opisu Przygody i ewentualne nieistotnej zmiany Przygód w zakresie czasu ich trwania, oraz sposobu wykonania oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieistotne zmiany w Przygodzie dokonane przez Organizatora, na które to zmiany Życie to Przygoda nie miało wpływu.Powyższe zmiany nie stanowią istotnych cech świadczenia.
6. Życie to Przygodanie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Życie to Przygoda.
7. Życie to Przygodama prawo zmieniać zawartość oferty Serwisu Internetowego w dowolnym czasie bez powiadamiania użytkowników,Organizatorów, Uczestników, Klientów. Życie to Przygodanie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Serwisu Internetowego.
8. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji, ogłoszeń, zdjęć, filmów zawartych w Serwisie Internetowym, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
9. Życie to Przygoda nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
10. Życie to Przygoda dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
11. Życie to Przygoda nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanych. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Uczestników, Klientów i Organizatorów.

Artykuł 8
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Życie to Przygoda.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.).
3. Rejestracja w Serwisie Internetowym, jest równoznaczna z udzieleniem Życie to Przygoda zgody na wykorzystywanie tych informacji do celów wewnętrznych i określonych
w niniejszym regulaminie, w tym realizacji Przygody przez Organizatora. Korzystanie
z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Serwisem Internetowym i realizacją Przygody. Wyrażenie zgody może być udzielone poprzez „kliknięcie” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.
4. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) użytkowników przekazywane są Administratorowi dobrowolnie1. Przekazanie ich jest jednak warunkiem rejestracji i kontaktu Życie to Przygoda z użytkownikiem, Klientem, na zasadach określonych w regulaminie.
5. Akceptując regulamin, każdy Klient wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych2do celów związanych z obsługą klienta, marketingowych
i reklamowych, działalnością Serwisu Internetowego oraz świadczeniem usług przez Życie to Przygoda, w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym
o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach w Serwisie Internetowym.
6. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Klient wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych
z ofertami funkcjonującymi w Serwisie Internetowym. Klient oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Dane dotyczące użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez Życie to Przygoda

Artykuł 9
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie do Klienta informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez przeslanie informacji o rezygnacji na adres email: bok@zycietoprzygoda.pl
3. Klient może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Życie to Przygoda.
4. Życie to Przygoda rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, jednakże nie dłuższym niż miesiąc.
5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu, przedmiotu reklamacji oraz zawierać określone żądania. W treści reklamacji powinny zostać podane informację umożliwiające identyfikację Klienta.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Życie to Przygoda wysyła Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
7. Życie to Przygoda, na życzenie osoby, która zgłosiła reklamację, udzieli informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
8. Klient przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Życie to Przygoda informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy.
9. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Życie to Przygoda zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (Art. 8.1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Życie to Przygoda następujących treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Życie to Przygoda lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Życie to Przygoda:
c) dostęp do sieci Internet,
d) dostęp do witryn internetowych - przeglądarka www,
e) dostęp do możliwości odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

Artykuł 10
Postanowienia końcowe

1. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy
i wiążą użytkowników/Klientów, Uczestnikóworaz Życie to Przygoda.
2. Życie to Przygoda zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie Internetowym i wchodzą w życie z dniem publikacji. Korzystanie z Serwisu Internetowego lub zakupienie Przygody po zmianie regulaminu oznacza akceptację nowego/zmienionego regulaminu.Zmiana Regulaminu nie dotyczy Klientów i Biletów zakupionych przez Klientów przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
3. Korzystanie z Serwisu Internetowego i realizacja Przygód możliwa jest wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie oraz regulaminach Organizatorów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel