Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego oraz usług świadczonych przez Życie to Przygoda Sp. z o.o. tekst jednolity na dzień 1.03.2019 roku.

Niniejszy regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827, dalej u.p.k.),

2. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121, dalej k.c.),

3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, dalej u.ś.u.d.e.),

4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej RODO)

5. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243, dalej u.p.t.),

6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U.2014.196, dalej u.p.k.)

Artykuł 1

Definicje.

Terminy i skróty użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Życie to Przygoda: oznacza spółkę Życie to Przygoda Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciela marki Życie to Przygoda, z siedzibą w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 32E/100A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie, pod numerem 0000330749 działającą jako agent dla wyselekcjonowanych Organizatorów, których oferta usług prezentowana jest na stronach serwisów internetowych;

2. Serwis Internetowy: strona internetowa prowadzona w domenie zycietoprzygoda.pl lub w domenach innych serwisów internetowych podmiotów współpracujących z Życie to Przygoda;

3. Klient: jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Biletu w wybranym sklepie detalicznym lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego dla siebie lub wskazanych Uczestników. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem;

4. Uczestnik: jest to osoba fizyczna, która po dokonaniu rezerwacji, zawarciu umowy z Organizatorem i okazaniu Biletu staje się uprawniona do skorzystania z Przygody;

5. Bilet: oznacza dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za usługę, towar lub Przygodę i uprawniający jego okaziciela do skorzystania z zamówionej Przygody po zawarciu umowy z Organizatorem. Każdy Bilet posiada swój unikalny Kod.

6. Organizator: jest to osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej realizująca Przygodę określoną w Bilecie zakupionym w Życie to Przygoda;

7. Przygoda: jest to usługa, której wykonanie wykonuje Organizator;

8. Katalog Przygód: oznacza pakiet co najmniej dwóch Przygód lub więcej, składający się z opisów Przygód oraz jednego Biletu, który pozwala Uczestnikowi na wybór i realizację tylko jednej Przygody z Katalogu Przygód;

9. Opis Przygody: jest to zbiór informacji dotyczący Przygody;

10. Kod: jest to ciąg alfanumeryczny, wskazany na Bilecie, który identyfikuje zamówienie konkretnego rodzaju Przygody;

11. Termin Ważności: jest to data wskazana na Bilecie lub opakowaniu, w terminie do której Klient ma możliwość realizacji Biletu. Po upływie tego terminu realizacja Biletu nie jest możliwa.

12. Dzień Roboczy: dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

13. Termin ważności rezerwacji: a) 30 dni przed datą ważności biletu dla przygód realizowanych niezależnie od pory roku. b) 30 dni od daty ważności biletu, jednakże nie później niż 30 dni przed końcem sezonu w przypadku przygód sezonowych. Dokonując rezerwacji w terminie „ważności rezerwacji” przygoda zostanie zarezerwowana w najbliższym wolnym terminie również przypadającym po wygaśnięciu ważności biletu.

14. Sezon: okres, miesiąc lub pora roku w których może nastąpić realizacja Przygody. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania Przygody poza sezonem w drodze wyjątku i wyłącznie w przypadku, gdy warunki atmosferyczne umożliwią jej realizację.

15. Bilet zrealizowany – wykonanie usługi przez organizatora lub Życie to Przygoda na rzecz klienta lub uczestnika posiadającego ważny bilet do Przygody „Życie to Przygoda” i dokonany zgodnie z „terminem ważności rezerwacji” lub niestawienie się klienta na wcześniej ustalone spotkanie z organizatorem lub Życie to Przygoda. Odwołanie lub zmiana terminu rezerwacji możliwa jest na 7 dni przez wcześniej już potwierdzonym terminem rezerwacji. Po tym terminie bilet traktujemy jako zrealizowany.

Artykuł 2

Zakres usług Życie to Przygoda.

1. Życie to Przygoda prowadzi sprzedaż Biletów uprawniających do skorzystania z Przygód, usług i towarów: a) za pośrednictwem Serwisów Internetowych; b) za pośrednictwem wybranych sklepów detalicznych; c) oferowanych jako część składowa systemów lojalnościowych, programów motywacyjnych, konkursów, loterii Klientów itp.

2. Bezpośrednimi organizatorami i podmiotami realizującymi Przygody są Organizatorzy. W celu realizacji Przygody odpowiednio Klient lub Uczestnik powinien zawrzeć umowę z Organizatorem i zaakceptować stosowany przez niego wzorzec umowny (np. regulamin, wzorzec umowny). W przypadku odmowy zawarcia umowy z Organizatorem, Uczestnik nie może przystąpić do realizacji Przygody na podstawie posiadanego Biletu, a Organizator może odmówić uczestnikowi realizacji Przygody.

3. Bilet uprawnia do wzięcia udziału w Przygodach w ramach dostępności, na ogólnych zasadach obowiązujących u danego Organizatora.

4. Bilet może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane widnieją na Bilecie jako Uczestnik.

5. Niniejszy regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Życie to Przygoda jako Organizator Turystyki w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 196).

6.Życie to Przygoda dołoży wszelkich starań, aby Przygoda została zrealizowana w dogodnym terminie dla Klienta. Jednakże rezerwacje Przygód dokonywane są w miarę dostępności miejsc u Organizatora oraz uzależnione są od warunków atmosferycznych w tym Sezonu, w którym mogą być organizowane za co Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności.

7. Życie to Przygoda możne odstąpić od umowy w przypadku gdy wskutek ataku hakerskiego lub błędu systemu ceny lub opisy zostaną zmienione na stronie zycietoprzygoda.pl. Życie to Przygoda zobowiązane jest w takim wypadku o zwrot całkowitej kwoty z zamówienia. 

 Artykuł 3

Zawarcie umowy w serwisie internetowym. Realizacja zamówienia.

1. Zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie Biletu, towaru lub usługi następuje z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z ust. 4 poniżej.

2. Złożenie zamówienia w Serwisie Internetowym możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika lub bez rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu Internetowego.

3. Rejestracji lub złożenie zamówienia mogą dokonać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podczas rejestracji lub składania zamówienia należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie być zrealizowane. Życie to Przygoda ma prawo weryfikować w dowolny sposób, w granicach prawa, prawdziwość podanych danych.

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia i potwierdzeniu chęci zakupu Biletu, poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, umowę uważa się za zawartą.

5. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Życie to Przygoda lub Poczty Polskiej S.A. Sposób dostawy Biletu zostaje wskazany przez Klienta bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

6. Życie to Przygoda zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć przedmiot zamówienia na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia: a) Listem poleconym dostarczonym przez Pocztę Polską S.A.: - za pobraniem Poczty Polskiej S.A. - w ciągu 3 Dni Roboczych od momentu złożenia zamówienia zostanie dostarczony przez pracownika Poczty Polskiej. - przedpłata w ciągu 3 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Życie to Przygoda listem poleconym zostanie dostarczony przez pracownika Poczty Polskiej. b) Kurier: - pobranie w ciągu 1-2 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia w przypadku dostawy realizowanej przez kuriera na terenie Polski. - przedpłata w ciągu 1-2 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Życie to Przygoda w przypadku dostawy realizowanej przez kuriera na terenie Polski.

7. Koszty wysyłki Biletu określonego w zamówieniu pokrywa Klient i są widoczne w formularzu zamówień oraz na głównej stronie w zakładce „DOSTAWA, o ile nie dokona odbioru osobistego zakupionego Biletu w siedzibie Życie to Przygoda.

8. Warunkiem realizacji zamówienia i przesłania Klientowi Biletu jest dokonanie: a) przedpłaty na rachunek Życie to Przygoda wskazany w Serwisie Internetowym (przelew bankowy) – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, b) przedpłaty na rachunek serwisów transakcyjnych takich jak Płatności.pl (przelew bankowy lub płatność realizowana kartą kredytową) – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, c) zapłaty w gotówce w dniu dostawy wartości zamówienia za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia przez kuriera lub dostawy realizowanej bezpośrednio przez Życie to Przygoda, d) zapłaty w gotówce w dniu dostawy wartości zamówienia za pobraniem w przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

9. Życie to Przygoda jest uprawnione do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni, jeśli: a) płatność z tytułu zawartej umowy nie zostanie dokonana przez Klienta w terminie określonym w ust.8 powyżej, b) dojdzie do wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej realizację Biletu (m.in. kataklizm, itp.), c) dojdzie do wystąpienia okoliczności, za które Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają realizację Biletu.

10. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.9. zwracana jest Klientowi cała uiszczona wcześniej przedpłata, chyba że Klient zdecyduje się na wymianę Biletu na inny.

11. Klient, który nie odebrał w wyznaczonym terminie Biletu wysłanego do Klienta w związku z zawartą Umową ponosi koszt ponownej wysyłki w wysokości równej 15 zł. W takim przypadku termin ważności Biletu pozostaje jak pierwotnie wysłany.

12. Bony i karty podarunkowe zakupione w serwisie Życie to Przygoda można wykorzystać do zakupu jednego z wielu prezentów znajdujących się na stronie https://zycietoprzygoda.pl z wyłączeniem zakupu bonów lub kart podarunkowych. Nie można dokonać płatności bonami lub karatami podarunkowymi za zakup ponownie bonów lub karat podarunkowych. Termin ważności użycia kodu z karty podarunkowej to 12 miesięcy od daty zakupu karty podarunkowej na naszej stronie lub u naszych partnerów. Bilet do Przygody o określonej wartości umożliwia wybór dowolnej przygody z oferty ŻycieToPrzygoda.pl dostępnej w każdym województwie z wyłączeniem płatności za bony i karty podarunkowe. Posiadacz Biletu samodzielnie decyduje, która Przygoda najlepiej spełni jego oczekiwania i dokonuje płatności przy użyciu kodu znajdującego się na Bilecie. Kod płatniczy widoczny na bilecie wartościowym można użyć tylko raz. Można wybrać kilka przygód, można wybrać także droższą przygodę a różnicę uregulować za pomocą dostępnych form płatności na stronie Życie to Przygoda. Nie ma możliwości jednak zwrotu niewykorzystanej części pieniędzy (różnica pomiędzy wartością karty podarunkowej a ceną przygody).

Artykuł 4

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Biletu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

4. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a. wiadomością e-mail, na adres bok@zycietoprzygoda.pl b. w formie pisemnej, na adres Życie to Przygoda, ul Zaleśna 1J 05-502 Piaseczno

5. Życie to Przygoda niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Życie to Przygoda, b. bezpośrednich kosztów zwrotu Biletu (kosztów wysyłki Biletu) oraz c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Życie to Przygoda niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Życie to Przygoda, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Życie to Przygoda w stanie nie zniszczonym.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

11. Życie to Przygoda, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6. Życie to Przygoda dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Życie to Przygoda nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Życie to Przygoda nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Artykuł 5

Zawarcie umowy w sklepie detalicznym.

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową.

2. Zawarcie umowy zostanie udokumentowane paragonem. W celu otrzymania faktury VAT (lub noty księgowej w przypadku towarów określonych w Artykule 1 punkt 8) należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta Życie to Przygoda wysyłając e-mail na adres bok@zycietoprzygoda.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numer telefonu podany w Serwisie Internetowym www.zycietoprzygoda.pl. Faktury VAT (lub noty księgowe) będą wystawiane na podstawie dowodu zakupu otrzymanego w sklepie detalicznym w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupu.

Artykuł 6

Realizacja Przygody.

1. Po otrzymaniu i opłaceniu przez Klienta Biletu, może on przystąpić do realizacji Przygody w okresie ważności Biletu. Każdy Bilet może mieć inny Termin Ważności. Uczestnik może wykorzystać Bilet wyłącznie w Terminie Ważności. Bilety, których Termin Ważności upłynął nie będą realizowane i nie podlegają zwrotowi.

2. Bilety mogą być realizowane przez Uczestników w wybranym przez siebie terminie, w ramach możliwości Organizatora Przygody. W celu realizacji Biletu, Uczestnik powinien skontaktować się z Życie to Przygoda lub bezpośrednio z Organizatorem, zgodnie z zaleceniami wskazanymi na Bilecie, z którym potwierdzi odpowiedni termin i miejsce realizacji Przygody. Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi Bilet uprawniający Uczestnika do realizacji Przygody.

3. Klient/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż niektóre Przygody, z uwagi na ich charakter, mogą zostać zrealizowane wyłącznie w określonych warunkach atmosferycznych i określonych porach roku. Organizator może nie przystąpić do realizacji Przygody, jeżeli według jego oceny realizacja Przygody jest niemożliwa lub według oceny Organizatora mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta/Uczestnika. W tej sytuacji Klient/Uczestnik powinien ustalić z Organizatorem inny termin realizacji Przygody.

4. W sytuacji określonej ustępie 3., Uczestnikowi nie przysługują wobec Życie to Przygoda roszczenia związane z poniesionymi przez Uczestnika kosztami m.in. zakwaterowania, dojazdu do miejsca realizacji Przygody oraz nie przysługują roszczenia związane z brakiem realizacji Przygody.

5. Niektóre Przygody są Przygodami sezonowymi (np. lot szybowcem) i nie ma możliwości ich realizacji poza sezonem.

6. Życie to Przygoda nie gwarantuje realizacji Przygody przez Organizatora w Terminie Ważności Biletu. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Przygody, czasem jej trwania, jakości wykonania mogą być kierowane wyłącznie wobec Organizatora i Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za realizacją bądź brak realizacji Przygody przez Organizatora, chyba że brak realizacji Przygody jest skutkiem okoliczności obciążających Życie to Przygoda. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Przygody z przyczyn technicznych niezależnych od Życie to Przygoda, ze względu na siłę wyższą bądź warunki atmosferyczne oraz za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, które mogą mieć wpływ na realizację Przygody przez Organizatora, za wyjątkiem tych podmiotów, którymi posługuje się Życie to Przygoda do wykonania umowy. W takim przypadku realizacja Przygody możliwa jest w terminie późniejszym, ustalonym z Organizatorem, o ile nie upłynął Termin Ważności Biletu.

7. Uczestnik nie może jednostronnie zmienić terminu realizacji Przygody. Ewentualna zmiana terminu powinna zostać uzgodniona z Organizatorem. 6. Brak realizacji Biletu w Terminie Ważności powoduje wygaśnięcie umowy i zobowiązań po stronie Życie to Przygoda oraz Organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi i Klientowi nie przysługują żadne prawa i roszczenia związane z Biletem, a w szczególności roszczenie o realizację Przygody i roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za Bilet oraz inne koszty związane z przygotowaniem i przystąpieniem przez Uczestnika do realizacji Przygody.

8. Klient może dokonać jednokrotnej wymiany otrzymanego Biletu na inny w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ważności Biletu, pokrywając jedynie koszty związane z wystawieniem nowego Biletu (wystawienie nowego biletu oraz dostarczenie do klienta na wskazany adres na terenie Polski przez firmę kurierską) w wysokości 25 zł. Warunkiem dokonania wymiany jest okazanie przez Klienta paragonu/faktury potwierdzającego dokonanie zapłaty za Bilet. Klient może wymienić tylko Bilet na Bilet do Przygody (nie można wymienić na voucher wartościowy). Termin ważności biletu pozostaje taki jak na bilecie wymienianym. a) uprawniający do realizacji droższej Przygody, po dokonaniu stosownej dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy droższą Przygodą a Przygodą którą wykupił Klient. b) uprawniający do realizacji Przygody o tej samej wartości, co otrzymany Bilet, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wystawieniem nowego Biletu oraz kosztów przesyłki. c) uprawniający do realizacji Przygody o niższej wartości od otrzymanego Biletu, ale w tym wypadku Klientowi nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty za Bilet.

9. Bilety z określoną wartością nie podlegają zwrotowi. Bilety wartościowe mogą zostać wymienione na Bilety do określonej Przygody na zasadach określonych w ust. 7 oraz w następujący sposób: a) bezpośrednio przy użyciu Serwisu Internetowego - wówczas wysokość kwoty Przygody automatycznie zostaje obniżona o wartość Biletu wartościowego. b) osobiście w siedzibie Życie to Przygoda poprzez dostarczenie Biletu wartościowego do siedziby Życie to Przygoda za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz podanie wybranej Przygody i danych kontaktowych. Wówczas listem zwrotnym Uczestnik otrzymuje Bilet uprawniający go do realizacji wybranej Przygody.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia niezrealizowanego Biletu lub Biletu wartościowego, którego Termin Ważności nie upłynął, a do realizacji Przygody na podstawie Biletu pozostało nie mniej niż 30 dni na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, możliwe jest wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z wystawieniem nowego Biletu w wysokości 25 zł. Termin ważności biletu pozostaje taki jak na bilecie zagubionym.

11. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Organizatora. W odniesieniu do Przygód, których realizacja może zależeć od określonego wieku Uczestnika, jego zdolności, stanu zdrowia lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, Organizator ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Uczestnik ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla Organizatora podstawę odmowy realizacji Przygody, a Uczestnik i Klient tracą wszelkie roszczenia o zwrot poniesionych kosztów oraz o zwrot kwoty, którą uiścił Klient w celu zakupu Biletu.

12. Organizator może odmówić realizacji Przygody, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do poleceń Organizatora lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Uczestnika.

13. Organizator jest uprawniony do żądania podpisania przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji Przygody.

14. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych Przygód, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia Uczestnika, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowana jest Przygoda. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Organizatora do odmowy realizacji Przygody.

Artykuł 7

Odpowiedzialność Życie to Przygoda

1. Życie to Przygoda nie jest zobowiązany do przechowywania danych usuniętych kont Klientów, który dokonali uprzedniej rejestracji w Serwisie Internetowym.

2. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za realizację Przygody przez Organizatora. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Przygody należy kierować do Organizatora. Ewentualne reklamacje kierowane do Życie to Przygoda zostaną przekazane Organizatorowi.

3. W przypadku, gdy Organizator nie może przystąpić do realizacji Przygody, jeżeli według jego oceny realizacja Przygody jest niemożliwa lub według oceny Organizatora mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Uczestnika Klient ma prawo do realizacji Przygody w innym terminie lub do otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej za Bilet wedle wyboru Życie to Przygoda lub Organizatora. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za Przygody oraz usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz przez Organizatorów, którzy świadczą usługi na rzecz Uczestników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach określonych w regulaminie Organizatora. Określenie zasad realizacji Przygody, należy do Organizatora i Organizator jest za nie wyłącznie odpowiedzialny.

4. W przypadku otrzymania uzasadnionych roszczeń, iż w Serwisie Internetowym znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Życie to Przygoda podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

5. Życie to Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa w realizacji Przygody od Opisu Przygody dokonane przez Organizatora, na które to zmiany Życie to Przygoda nie miało wpływu.

6. Życie to Przygoda ma prawo zmieniać zawartość oferty Serwisu Internetowego w dowolnym czasie. Zmiany nie będą miały jednak wpływu na prawa Klientów i Uczestników, którzy zawarli umowę z Życie to Przygoda.

7. Życie to Przygoda dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

Artykuł 8

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Życie to Przygoda, którego dane rejestrowe określa art. 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub realizacji przygody przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub wykonania umowy na rzecz osoby trzeciej – Uczestnika Przygody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7. Dane osobowe Klienta lub uczestnika mogą być przekazane: organizatorowi przygody, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługę wysyłania wiadomości SMS w celu informowania Państwa o statusie zamówienia, biuru rachunkowemu w celu wykonania nałożonych na Administratora obowiązków podatkowo-fiskalnych.

8. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych serwisowi ceneo.pl (Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, NIP: 779-24-20-393), Państwa dane osobowe zostaną przekazane ww. podmiotowi w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania naszego Sklepu i jakości obsługi.

9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) po-sprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

11. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Artykuł 9

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient może w wyrazić w odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może zostać udzielona przez podanie adresu e-mail w polu przeznaczonym do zapisania się na Newsletter.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres email: bok@zycietoprzygoda.pl

3. Klient może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Życie to Przygoda.

4. Życie to Przygoda rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu, przedmiotu reklamacji oraz zawierać określone żądania. W treści reklamacji powinny zostać podane informację umożliwiające identyfikację Klienta.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Życie to Przygoda wysyła Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

7. Życie to Przygoda, na życzenie osoby, która zgłosiła reklamację, udzieli informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

8. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Życie to Przygoda zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Życie to Przygoda następujących treści: a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Życie to Przygoda lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Życie to Przygoda: c) dostęp do sieci Internet, d) dostęp do witryn internetowych - przeglądarka www, e) dostęp do możliwości odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

Artykuł 10

Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację do Życie to Przygoda przesyłając ją w formie elektronicznej na adres: bok@zycietoprzygoda.pl lub pisemnej listem poleconym na adres Życie to Przygoda ul. Zaleśna 1J 05-502 Piaseczno.

2. Życie to Przygoda w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta, rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, jednakże nie dłuższym 14 dni.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu, przedmiotu reklamacji oraz zawierać żądania Klienta. W treści reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację.

4. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Życie to Przygoda może dokonać: a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji, b) umożliwienia zakupu podobnego produktu w podobnej cenie, c) udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Bilet,

5. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Życie to Przygoda, a w zakresie dotyczącym Przygody Organizator, któremu reklamacja może zostać przekazana.

6. Życie to Przygoda, na życzenie Klienta, udzieli informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

Artykuł 11

Postanowienia końcowe

1. Życie to Przygoda nie jest agentem turystycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm. dalej ustawa o usługach turystycznych). Niektóre Przygody stanowią imprezy turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych. W takich przypadkach zakup Biletu nie stanowi zawarcia umowy o organizację imprezy turystycznej. Umowa o organizację imprezy turystycznej jest zawierana przez Klienta lub Uczestnika z organizatorem imprez turystycznych lub jego agentem turystycznym w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych.

2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą użytkowników/Klientów, Uczestników oraz Życie to Przygoda.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Życie to Przygoda a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Życie to Przygoda. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. O każdej zmianie Regulaminu Życie to Przygoda powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

6. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2019 r.

Regulamin obowiązujący przed dniem 1.03.2019

Regulamin do dnia 1.03.2019

8. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Regulamin obowiązujący przed dniem 25.05.2018

Regulamin do dnia 25.05.2018

9. Regulamin obowiązujący przed dniem 07.09.2017

Regulamin do dnia 07/09/2017

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel